Poniatowski Bridge

Watercolor of Poniatowski bridge (Most Poniatowskiego) in Warsaw, Poland. DG